logo

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN: Hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước

01/07/2009

Số hiệu văn bản:  07/2009/TT-BKHCN
Trích yếu:   Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Công nghệ - Thông tin
Ngày ban hành:   01/07/2009
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:  
Ngày ký:  
Nội dung:   Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước có sử dụng ngân sách nhà nước như sau.
File đính kèm:
Phụ lục 1: 07 Phu luc 1 TT 07.doc
Phụ lục 2: 07 Phu luc 2 TT 07.doc
Phụ lục 3: 07 Phu luc 3 TT 07.doc
Phụ lục 4: 07 Phu luc 4 TT 07.doc
Phụ lục 5: 07 Phu luc 5 TT 07.doc
Phụ lục 6: 07 Phu luc 6 TT 07.doc
Phụ lục 7: 07 Phu luc 7 TT 07.doc
Phụ lục 8: 07 Phu luc 8 TT 07.doc
Phụ lục 9: 07 Phu luc 9 TT 07.doc
Phụ lục 10: 07 Phu luc 10 TT 07.doc
Phụ lục 11: 07 Phu luc 11 TT 07.doc
Phụ lục 12: 07 Phu luc 12 TT 07.doc
Phụ lục 13: 07 Phu luc 13 TT 07.doc
Phụ lục 14: 07 Phu luc 14 TT 07.doc
Phụ lục 15: 07 Phu luc 15 TT 07.doc
Phụ lục 16: 07 Phu luc 16 TT 07.doc
Phụ lục 17: 07 Phu luc 17 TT 07.doc
Phụ lục 18: 07 Phu luc 18 TT 07.doc
Phụ lục 19: 07 Phu luc 19 TT 07.doc
Phụ lục 20: 07 Phu luc 20 TT 07.doc
Phụ lục 21: 07 Phu luc 21 TT 07.doc
Phụ lục 22: 07 Phu luc 22 TT 07.doc
Thông tư 07.2009.TTBKHCN: Thong tu 7.2009.TT.BKHCN.doc

CÁC VĂN BẢN KHÁC:

date

TIN NỔI BẬT

LIÊN KẾT WEBSITE